Rregullat e blerjes së karburanteve

Termet dhe kushtet e përgjithshme

Shala Swiss Oil Petrol Cafe Restaurant Market Hotel Motel, Rruga Beteja e Koshares 3000 Peje (në tekstin e mëtejmë quhet ‘shitëse’).

 

Për lehtësi në lexueshmërin e tekstit termi mashkullorë “blerës / blerësi” hjeket. Termi blerës ju referohet të dy gjinive.

 1. Fushëveprimi

Këto kushte të përgjithshme (GTC) zbatohen për të gjitha dërgesat dhe shitjet e produkteve të naftës nga shitësi dhe janë të përfshira në marrëveshjen e zbatueshme të shitjes. Nëse nuk është ndonjë marrëveshjeve e veçantë. Kushtet e tjera të blerësit janë të vlefshme vetëm nëse ato janë pranuar në mënyrë të qartë dhe me shkrim nga shitësi.

 1. Përfundim

2.1. Porositë telefonike të blerjes bëhen duke i pranuar kushtet gjatë bisedës. Atëherë blerësit do të i dërgohet një konfirmim me shkrim me postë. Me  postë ose transmetimin elektronik (fax, e-mail), është  urdhër i detyrueshëm. Nëse është aprovuar nga shitësi nga një konfirmim i shkruar, në të cilën kontrata e blerjes ka përfunduar.

2.2. Dyqani online (www.shalaswissoiol.com) Zgjedhjet e shërbimeve, produkteve nuk përbëjn një ofertë ligjore detyruese. Me një urdhër, blerësi dhe shitësi duhet të dorëzojnë një ofertë të detyrueshme për të lidhur një kontratë blerje me përfshirjen e këtyre  termave dhe kushteve të pranuara. Shitësi rezervon të drejtën të refuzojë urdhrin pa dhënë ndonjë arsye. Tek dërgesa me e-mail konfirmohet porosia nga shitësi dhe më pastaj kontrata e blerjes përfundon.

 1. Rregullat e çmimeve të shitjes/çmimet

3.1. Përveç në rast të ndonjë marrëveshje tjetër, natyrisht, çmimi i shitjes përfshinë koston e transportit dhe në bazë të vendimit në kohën kontratës që është lidhur për produktin dhe sasinë e  zgjedhur të naftës duke u bazuar në çmimet e mallrave të shitësit, tatimeve publike, në vajrat e veçanta dhe të tatuara mbi vlerën e shtuar, taksat e CO2, taksat për automjetet  e rënda, dhe Carbura- Tarifat. Në qoftëse blerëssi dëshironë një marrëveshje tjetër për një datë të re të dërgesës, që është  para datës së dorëzimit rënë dakord në marrëveshjen fillestare, në këtë rast llogariten  çmimet e reja të marrëveshjes. Për dërgesat që duhen të bëhen brenda 48 orëve (ditët e javës) (express dërgesë), një pagesë shtesë do të faturohet.

3.2. Kontrata e  kryer bazohet në sondazhet e reja të taksave, ose tarifave të tjera publike, çmimi i shitjes do të përballohen në mënyrë të përgjegjëshme duke u rregullar me zbritje ose mosveprim në favor të blerësit. Shpenzimet shtesë për ndryshime të cilësisë për shkak të shtrëngimit të rregulloreve mjedisore ose për të ju përshtatur teknikave të reja të djegies duhet të përballohen nga blerësi.

 1. Vendi dhe koha e dorëzimit

4.1. Vendi i performancës është sipas marrëveshjes ose adresa marrur me metodën pick-up.

4.2. Me përcaktimin  nga shitësi ose blerësi apo si kanë rënë dakord  periudha e  dorëzimit bëhet me një urdhër të dhënë nga shitësi pas përfundimit ose në një ditë të rënë dakord veçmas për dorëzimin dhe i lajmëruar shitësi në atë kohë. Urdhërat për dërgesën para një periudhe të dërgesës do të pranohen vetëm në një kapacitet të caktuar të dorëzimit nga shitësi.

 1. Qasja në Shkarkim/ shpërndarje / shpenzimet shtesë

5.1. Shitësja për arsye ligjore dhe të sigurisë, ka qasje të lirë në tank dhe pajisjet matëse.

Hyrja në pikën shkarkimit duhet të jetë e përshtatshme për tankera me një peshë të përgjithshme prej 18 ton dhe që lejohet nga ligji.

5.2. Blerësi i bartë shpenzimet për (a) plotësimin e shtesë, në kohën kur kontrata është lidhur nga tanket e tij pazbuluara, (b) kur është shkarkimi i vështirë, i cili  rezultonë në rritjen e kohës /  transportit dhe shpenzimeve të logjistikës, (c) furnizimet, kur kërkojnë më shumë se 50 m kallbo ose ofrimin e një asistenti nga shitësi. Dërgesat me një gjatësi kabllor prej më shumë se 60 m janë gjithashtu të mundshme vetëm pas konsultimeve paraprake.

5.3. Nëse Ablad  do të jetë i pamundur për shkak të kërkesave të paplotësuara ligjore dhe / ose për shkak të mangësive teknike të qasjes dhe / ose tankut, blerësi duhet të paguajë për shpenzimet e transportit dhe logjistikës që rezultojnë.

6. Gjendja e Tankut

6.1. Me urdhër të tij, blerësi garanton se gjendja teknike e sistemit tank dhe pajisja matëse janë siç duhet dhe sipas rregulloreve, në veçanti rregulloreve të aplikueshme për mbrojtjen e ujrave shtetërore dhe dhe duhet të përputhet me rregulloret e tjera ligjore. Ai duhet të konfirmoi në veçanti ofrimin e broshurave të  inspektimit të tankut për të regjistruar dorëzimin apo ekzistencën e një afishe të vlefshme tank apo të jetë në pajtim me masat e tjera të krahasueshme  të  cilat kërkohen nga ligji.

Për më tepër, blerësi duhet të informojë shitësi për çdo fakt që mund të pengoj shpërndarjen normale.

Shitësi nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet që rrjedhin drejtpërdrejt ose tërthorazi për shkak të rrjedhjes së karburanteve, si pasojë e gjendjes së dëmtuar të sistemit tank.

6.2. Blerësi është rekomanduar të ofrojë ngrohje gjatë procesit të mbushjes dhe dy orë më herët para se të rifillojë mbushja përsëri. Shitësi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara si pasojë e mosrespektimi të këtij rekomandimi.

 1. Mungesa apo teprica e sasive / dërgesat

7.1. Duhet të dërgohet në mënyrë efektive sasi më e madhe për shpërndarje dhe  shkarkim për shkak të kapacitetit efektivë me një sasi prej më shume se 10 përqind se sa sasia e porositur, shitësi ka të drejtë të kategorizojë çmimet të sasisë së dorëzuar në fakt deri në datën në të cilën është bërë lidhja e kontratës ose marrëveshjes (paragrafi 3.1 .) i faturës. Blerësi nuk ka të drejtë për shpërndarjen pasuese të sasive  të vogla.

7.2. Në qoftë se sasia aktuale dorëzuar nga shitësi është më pak se 10 për qind në bazë të sasisë së porositur për Ablad, kështu  blerësi nuk ka të drejtë të ndryshojë  shpërndarjen në sasi më të vogla. Shitësi ka zgjedhur ose të heqë dorë nga shpërndarjen pasuese dhe për të ngarkuar blerësin me shumën e dorëzuar në çmimin për njësi për të cilin kanë rënë dakord fillimisht në faturë ose brenda marrëveshjes për  shumën e diferencës, 14 ditë që nga dorëzimi i parë. Nuk lejohen kërkesa tjera.

7.3. Në qoftë se blerësi përveç sasisë së [porositur, duke mbushur të gjithë tankun, shitësi nuk është subjekt i detyrura për të ofruar këtë. Në qoftë se shitësi mund ofroj këtë provision, ai ka të drejtë të ngarkojë blerësin me pagesë ekstra në ditën e dërgesës duke u bazuar në normën e përditshme të ngarkuar.

 1. Transporti dhe mungesa e pranimit

8.1. Vonesat ditore nuk duhet të shkaktohen nga ndonjë pakujdesi e shitësit. Kthim i kësaj nuk është në periudhen për të cilën janë marrur veshë për dërgesën apo konkluzion i kontratës. Blerësi mund të përfundoj kontratën në fjalë nga kjo dërgesë pa asnjë kosto, nëse ai e njofton shitësin për një periudh prej 7 ditëve të punës për dërgesën dhe nëse edhe brenda kësaj kohe shitësi nuk e ka dërguar dërgesën.

8.2. Në qoftë se blerësi dështon në  shpërndarjen sipas kohës së rënë dakord, shitësi ka të drejtë për të ruajtur mallrat të pambledhura apo të vendos një periudhë kohore prej të paktën 5 ditë për të pranuar.  Tarifat e magazinimit, shpenzimet administrative dhe të interesit arritura në 100 litra në muaj , për lëndët djegëse CHF 1.50 , apo CHF 2.- për lëndë djegëse dhe ngarkohet blerësi përveç çmimit të shitjes. Në qoftë se blerësi pranon mallrat përsëri jo nga shitësi ose sipas kërkesave ligjore në mungesë të pranimit mund të pohojnë ose anulojë porosinë menjëherë dhe të tërhiqet nga kontrata. Blerësi është përgjegjës për dëmin e mospranimit, në veçanti për ndonjë ndryshim pozitiv në mes të çmimit aktual të blerjes dhe atij të rënë dakord (çmimi i blerjes rënë dakord minus çmimi i shitjes )  si dhe për shpenzimet e magazinimit.

8.3. Këto dispozita janë në përputhje me dispozitat e veçanta të nenit 7.1. dhe 7.2. analogji në pjesën warpage.

 1. Faturimi / mënyra e pagesës

9.1. Faturimi është i bazuar në informacionin e dhënë në bazë të lindjes, dmth  përcaktohet në vëllimin të definuar nga paisjet matëse të kalibruara të depozitave të materialeve që duhet të dërgohen apo pick-ups në magazinat të konvertuara në  15 ° Celsius. Pagesat neto nga blerësi duhet të bëhet pa ndonjë zbritje, me përjashtim të mbajtjes në burim. Periudha e pagesës është 10 ditë, mbeten subjekt i marrëveshjeve të veçanta.

9.2. Shitësi rezervon të drejtën për të bërë kontrolle të kreditit dhe të kërkojë pagesën me paradhënie ose të holla për dërgesën. Në qoftë se blerësi refuzon pagesën pas një kohë të shpejtë, brenda afatit të caktuar, shitësi mund të tërhiqet nga kontrata.

9.3. Për urdhërat në dyqanin  online gjithashtu duhet të zbatohen dispozitat e pagesave të përcaktuara në procesin e porosisë.

10 Default pagesa

10.1. Dështimi i pagesës brenda periudhës 10-ditore. Pohimi i dëmeve të mundshme të mëtejshme mbetet i rezervuar.

Në qoftë se pagesa nuk është kryer pavarësisht nga të gjitha pretendimet e shitësit po ashtu bëhet një marrëveshje tjetër të rënë dakord me blerësin dhe të dërgesat bëhen pa pagesë.

10.2. Për sa kohë që blerësi është në vonesë me pagesën, shitësi nuk do të zbatojë më shumë marrëveshjen ekzistuese të furnizimit.

Në qoftë se blerësi falimenton dhe pretendimet e shitësit janë të rrezikuar, ai mund të transferojë shërbimet e tij për derisa ju të i merreni në konsideratë(Art. 83 OR).

10.3. Deri në pagesën e plotë të mallrave të dorëzuar, shitësi mund të tërhiqet nga kontrata dhe të kërkojnë kthimin e mallrave (neni. 214 parag. 3 CO). Shitësi ka të drejtë këtu, në çdo kohë që të kthej përsëri mallrat për të cilat blerësi i është dhënë qasje e papenguar të sistemit të tij të tank.

 1. Garancia / Përgjegjësia

11.1. Shitësi dëmshpërblen garancinë e blerësit për kualitetin e secilave  mallra të dorëzuara në përputhje me kërkesat e Shoqatës Zvicerane për Standardizim (SNV) dhe shtrihet brenda tolerancave zakonore. Devijimet në këtë kontekst nuk japin të drejtë të mbrojnë pretendimet e garancisë. Në rastin e ligjit të bërë në kohën e duhur dhe ankesës së justifikuar, blerësi bënë përjashtimin e Wandelungs- dhe ligjit të reduktimin dhe vetëm të drejtën për zëvendësimin  mallrave me defekte. Kërkesat për dëmet që rrjedhin nga të drejtat e garancisë janë, deri në masën e lejuar me ligj.

11.2. Ankesat e tjera që mund të jenë të drejta mund të merren parasysh vetëm nëse ato merren me shkrim brenda 10 ditëve nga dorëzimi i shitësit.

11.3. Shitësi do të jetë përgjegjës për vetën dhe asistentët e tyre për dëmet e shkaktuara me dashje ose nga pakujdesia. Shuma e përgjegjësisë për pakujdesi të lehtë është në shumën maksimale prej

CHF 30,000 në limitet e ngjarjes.

11.4. Çdo detyrim i mëtejshëm i shitësit për dëmet direkte apo indirekte të çdo lloji, në masën e lejuar nga ligji, është i përjashtuar.

 1. Forca madhore / Paaftësitë e dorëzimit

Forca madhore janë jashtë sferës së ndikimit të rrethanave shitësi nuk e kuptonë se sa të veçanta janë  kufizimet zyrtare të paparashikuara  (p.sh. ndalimet e importit, kuotat), dështimi i pajisjeve, ngjarjet  natyrore të intensitetit të veçantë, epidemitë, greva, trazirat, aktet e luftës. Në qoftë se shitësi është i penguar për shkaqe të tilla në kontratë, ai ka të drejtë në çdo periudhë ofrimin me kohë apo të shtyjë datat në mënyrë të arsyeshme, dhe është i liruar në rast të përfundimit jo të parashikueshme dhe i penguar në dorzimin sipas detyrimit. Nëse aftësit e kufizuara lejojnë ofrimin vetëm të pjesshëm të dërgesave, atëherë shitësi rezervon të drejtën për të bërë alokime të veçanta për blerësit të ndryshëm proporcionalisht ose nga rregulloret zyrtare. Në të gjitha këto raste,

çdo kërkesë për dëmshpërblim përjashtohet.

 1. Qëllimi i mallrave

Sipas përdorimit të titullit (neni. 24 Mineral Oil Tatimore Urdhëresa e datës 20 nëntor 1996) do të tatohet nafta për ngrohje në një normë preferenciale dhe për këtë arsye mund të përdoret vetëm për qëllime të ngrohjes. Veprat janë të dënueshme sipas Ligjit Tatimore Mineral Oil.

14 Tërhjekja nga kontrata (në rastin e urdhrave të kontrollit të naftës për ngrohje)

Nëse, pas nënshkrimit të marrëveshjes së blerjes me shitësin në lidhje me furnizimet e naftës për arsye të rëndësishme, duke përfshirë një kontratë për shitjen e pronës, blerësi ka të drejtë, në drejtim të mallrave jo të dërguara kundër rimbursimit të diferencës pozitive të çmimeve plus një tarifë administratës prej CHF 150 – të tërheqet tërësisht ose pjesërisht nga kontrata. Si një diferencë pozitive e çmimeve është diferenca midis çmimit të blerjes të rënë dakord sipas rregullave me shitësin e njëjtë përdersia tërhiqet nga mallrat e porositura nga data e marrjes së njoftimit të çmimit të shitjes. Nëse ky çmimi aktual i shitjes është më i lartë se çmimi i dakorduar i blerjes (diferenca negative të çmimeve), blerësi do të jetë i ngarkuar vetëm me tarifën administrative. Dorëheqja e blerësit do të jetë në formë të shkruar, duke deklaruar shkakun e mirë dhe shitësi duhet të dorëzojë menjëherë pas marrjes së informatës dhe arësyetimit të caktuar.

 1. Devijimet nga Kushtet e Përgjithshme dhe Kushtet

Ndryshimet dhe shtesat në këto terma dhe kushte të kërkojnë konfirmim me shkrim nga Shitësi.

16. Mbrojtja e të dhënave

Shitësi i përmbahet dispozitave të Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave. Shitësi përpunon të dhënat e marra personale për zgjidhjen e kontratës së lidhur. Transferimi i të dhënave të palëve të treta vetëm në kontekstin e një kontrolli të mundshëm të kreditit.

 1. Pjesëshme

Pjesët duhet të kthehet nga  kushtet e tanishme të përgjithshme dhe kushtet të jenë të pavlefshme ose të paefektshëme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura. Sigurimi i paefektshëm ose i pavlefshëm duhet të zëvendësohet nga një dispozitë që përafron më afër qëllimit ligjor dhe ekonomik të ofrimit dhe të zëvendësohet me respekt të duhur për interesat e palëve të ardhshëm.

 1. Ligji i zbatueshëm dhe juridiksioni

Subjekt i përjashtimeve statutore të zgjedhur është subjekt i marrëdhënieve juridike që qeverisen nga ligji zviceran materiale.

Në varësi të vendeve të detyrueshme apo të pjesshme të detyrueshme të juridiksionit për të gjitha kontestet që dalin nga ose në lidhje me këtë marrëdhënie juridike, duhet të kërkohet leje nga juridiksioni , Gjykata Ekonomike e Kantonit të Cyrihut. Shitësi ka të drejtë të ankohet në ndonjë gjykatë tjetër kompetente.